Feministinen pedagogiikka, vuorovaikutus ja ideaalit

  Activity: Talk or presentationConference presentation

  Description

  Contributors: Ojala Hanna, Palmu Tarja, Saarinen Jaana / ABSTRAKTI:Feministinen pedagogiikka on feministisen tutkimuksen informoimaa opettamiseen ja ohjaamiseen liittyvää ymmärrystä, opettamisen tapoja ja oppimistilanteiden käytäntöjä. Sen keskiössä ovat kysymykset sukupuolesta ja tiedon poliittisuudesta sekä näkemykset koulutuksen sukupuolistavista ja sukupuolittavista käytännöistä. Feministisessä pedagogiikassa lähestytään opetusta ja koulutusta valtaan nivoutuvana ja tietyllä tavalla tietäviä subjekteja tuottavana toimintana. Siksi yksi keskeinen kiinnostuksen kohde feministisessä pedagogiikassa on (ollut) opettajan ja opiskelijan/opiskelijaryhmän välinen vuorovaikutussuhde.Feminististä pedagogiikkaa on kehitetty 1980-luvulta lähtien eri puolilla maailmaa ja se on saanut erilaisia painotuksia. Voitaisiinkin puhua feministisistä pedagogiikoista. Yksi tapa hahmottaa feministisen pedagogiikan eri muotoja on tarkastella niitä kolmena eri suuntauksena: naiserityisenä pedagogiikkana, poststrukturalistisena feministisenä pedagogiikkana ja erojen pedagogiikkana. Kyse on feministisen pedagogiikan keskusteluperinteistä, jotka kiinnittyvät tiettyyn aikaan ja sukupuolentutkimuksen vaiheeseen, mutta jotka elävät edelleen muodossa tai toisessa. Esityksessämme tarkastelemme feministisen pedagogiikan suuntauksia vuorovaikutuksen näkökulmasta. Avaamme sitä, millaisin erilaisin tavoin erityisesti opettajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutussuhde on nähty feministisen pedagogiikan historiassa ja millainen merkitys vuorovaikutuksella on katsottu olevan tietyllä tavalla tietävien subjektien tuottamisessa. Pohdimme lisäksi millaisten erilaisten pedagogisten käytäntöjen kehittämiseen ja suosimiseen erilaiset näkemykset vuorovaikutussuhteesta ovat johtaneet ja millaisia seurauksia tällä on ollut erilaisten oppimisen ja opettamisen ideaalien muodostumiselle.
  Period22 Nov 2012
  Event titleKasvatustieteen päivät 22.-23.11.2012
  Event typeOther
  Degree of RecognitionNational