Matemaattisten käsitteiden oppiminen terminologiaopin näkökulmast

  Activity: Talk or presentationConference presentation

  Description

  Contributors: Rättyä Kaisu, Joutsenlahti Jorma / Abstrakti: Esityksen tavoitteena on lähestyä käsitteellistä oppimista ja käsitteiden opetusta terminologiaopin kautta. Terminologiaopin käsitteet käsite, nimitys, termi, määritelmä ja tarkoite muodostavat pohjan tarkastelulle, miten ymmärrys käsitteistä syntyy vähitellen. Oppilaiden käyttämien nimitysten tarkoite ei oppimisen alkuvaiheessa välttämättä kata koko käsitettä ja he saattavat käyttää rinnakkain myös matemaattista termiä tai yleiskielistä nimitystä tai korvata termin keskustelussa määritelmällä. Terminologiaopin (Nuopponen 2003; Pasanen 2015) ohella teoreettinen viitekehys rakentuu käsitteellisenmuutoksen teorian konstruktivististen suuntausten ajattelutavalle. Käsitteiden oppimisen muutoksia pohditaan myös oppilaidenkäsitteellisen tilan ja väärinkäsitysten kannalta. (Özdemir & C lark 2007; Duit & Treagust 2012). Käsitteisiin liittyvää tietoa tarkastellaan myös tiedon rakentumisen ja oppimisen näkökulmasta. Andersonin ja Krathwohlin (Krathwohl 2002) esittämässä tiedon ja kognitiivisten prosessien taksonomiassa tiedon dimensioita tarkastellaan jatkumona. Tiedon dimensio etenee tiedon lajien mukaan seuraavasti: a) faktatieto, b) käsitetieto, c) menetelmätieto ja d) metakognitiivinen tieto. Tiedon prosessoinnin dimensioita ovat muistaminen (tunnistaminen, muistiinpalauttaminen), ymmärtäminen (tulkitseminen, esimerkkien löytäminen, luokitteleminen, yleistäminen, vertailu, selittäminen), soveltaminen (käsitteen käyttäminen totutussa tai uudessa tilanteessa), analysoiminen (erotteleminen, järjestäminen, yhteyksien löytäminen), arviointi (kriteereihin pohjaava arvostelu ja kritisointi) ja luominen (uusien hypoteesien keksiminen, luovien ratkaisujen ideointi, suunnittelu). Aineistoesimerkit ovat yläkoululaisten matemaattisista kielennystehtävistä. Tehtäviä tarkastellaan käsitteidenkäytön analyysimallin avulla, jota on kokeiltu kirjallisuuskäsitteiden opetukseen liittyvän keskusteluaineiston analyysissä. Tarkoituksena on rakentaa analyysimalli matemaattisten termien oppimiseen suhteessa terminologiaopin näkökulmaan.
  Period9 Nov 2018
  Event titleMatematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät 2018
  Event typeOther
  Degree of RecognitionNational