Merkityksen synty vuorovaikutuksessa

Activity: Talk or presentationInvited lecture

Description

Kielentutkimus on ollut ja on kiinteä osa tekoälyn tutkimusta ja kehitystä. Siinä missä kielitieteen näkökulmat ja ymmärrys kielen olemuksesta elävät ja muuttuvat ajan saatossa, myös tekoälytutkimuksessa etsitään aina vain uusia suuntia mallintaa ihmisten tuottamaa luonnollista kieltä, sillä kielellistä viestintää pidetään avaimena ihmisenkaltaiseen älykkyyteen. Tällä hetkellä huomio on alkanut kiinnittyä kielen multimodaaliseen ja sosiaaliseen perustaan; toisin sanoen älykkyyden ymmärretään kumpuavan monikanavaisesta vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä ihmisten välillä.

Esityksessäni tarjoan yhden näkökulman tarkastella ihmisen älykkyyttä kielellisenä vuorovaikutuksena ja kartoitan sen mahdollisia vaikutuksia ajankohtaisiin tutkimussuuntauksiin, kuten vuorovaikutuslingvistiikkaan ja -semantiikkaan, jaetun/hajautetun kognition teoriaan ja ihmislähtöiseen koneoppimiseen. Näkökulmani on semantiikka ja kielellisen merkityksen muodostaminen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Semanttisen merkityksen synty vuorovaikutuksessa on moniulotteinen, sosio-kognitiivinen ilmiö, joka vaikuttaa ilmenevän erityisesti epäsymmetrisessä ja translatorisessa toiminnassa eli silloin, kun osallistujat yhdessä ratkovat havainnointiin, tulkintaan ja kielentämiseen liittyviä haasteita. Käsittelen epäsymmetriaa jaetun tai hajautetun ajattelun resurssina rajoitteen sijaan.

Raportoin esityksessä tutkimuksestani, jossa on analysoitu etnometodologisen keskustelunanalyysin ja mikroetnografian menetelmin sokeiden ja näkevien ihmisten välistä vuorovaikutusta kuvailutulkkausprosesseissa. Videoaineisto on kerätty autenttisista vuorovaikutustilanteista Suomessa, Saksassa ja Itävallassa. Kuvailutulkkaus on nähdyn kielentämistä, siis esimerkiksi elokuvien tai taiteen visuaalisen sisällön kääntämistä kieleksi ja puheeksi. Tiimityönä tapahtuva kuvailu tarjoaa kiehtovan ikkunan kielellisten merkitysten muodostamiseen, merkitysneuvotteluun sekä näihin liittyvään kognitiiviseen prosessointiin (havainto, tulkinta, kategorisointi ja kielellinen muotoilu), joka tulee jaetuksi ja siten havaittavaksi multimodaalisena vuorovaikutuksena. Erittelen esityksessäni merkityksen muodostamisen sekä merkitysneuvottelun kielellisiä ja ei-kielellisiä resursseja (ilmaisut, eleet, katse jne.) ja käytänteitä (mm. määrittely ja käsitteellistäminen).

Lisäksi kuvaan kielentutkimuksen näkökulmaa ja osuutta ajankohtaisissa, poikkitieteellisissä tutkimusprojekteissamme, joissa kehitetään koneoppimisen menetelmiä aistitiedon kielelliseen kuvailuun. Tässäkin kontekstissa pohdin merkityksen syntymisen reunaehtoja.
Period24 May 2023
Event titleKielitieteenpäivät
Event typeConference
Conference numberXLIX
LocationOulu, FinlandShow on map
Degree of RecognitionNational

Country of activity

  • Finland

Nature of activity

  • Scientific