Negatiiviset tunteet - positiivinen bisnes -kirjassa tunne vie ja järki vikisee

    Activity: OtherMedia appearance

    Description

    Ne­ga­tii­vi­set tun­teet - po­si­tii­vi­nen bis­nes -kir­jan toi­mit­ta­jien Har­ri Ja­lo­sen ja Hen­na Sa­lo­niuk­sen mu­kaan idea kir­jaan läh­ti sii­tä, et­tä ne­ga­tii­vi­sia tun­tei­ta ei ole kä­si­tel­ty lii­ke­toi­min­nan yh­tey­des­sä. Lä­he­tyk­ses­sä kes­kus­tel­tiin muun muas­sa ne­ga­tii­vis­ten tun­tei­den hyö­dyn­tä­mi­ses­tä niin työ- kuin si­vii­lie­lä­mäs­sä­kin.
    Period29 Feb 2016
    Held atRadio Helsinki, Päiväkämmit, Finland