Opettajan pedagoginen sisältötieto tuotekehityksen projekti- ja opinnäyte-töiden ohjauksessa

  Activity: Talk or presentationConference presentation

  Description

  Contributors: Juuti Tero, Rättyä Kaisu, Elina Mäkelä, Petra Auvinen / AbstraktiTuotekehityksen projektitöiden ja opinnäytetöiden ohjaus ja fasilitointi vaatii töiden ohjaajilta monenlaista professionaalista osaamista ja asiantuntemusta. Opiskelijat tekevät autenttisia projektejaan usein teollisuuskontekstissa, mikä vaatii opettajalta erityistä pedagogista sisältötietoa. Pedagogisen sisältötiedon ymmärrämme alueena, jossa risteävät niin opetettavan tieteen- ja tiedonalan sisältötieto, didaktinen ymmärrys ja osaaminen sekä kontekstiymmärrys (vrt. Shulman 1986; Grossman 1990; Berry et al. 2015). Pedagogisen sisältötiedon osa-alueista oleellisimpina hahmottuvat opettajan ymmärrys oppiaineen opetuksesta eri konteksteissa, opettajan ymmärrys opiskelijoiden ennakkokäsityksistä ja asenteista, opettajan kriittinen ymmärrys opetussuunnitelmasta ja oppimateriaaleista sekä opetus- ja arviointimenetelmistä. Liitämme pedagogisen sisältötiedon professionaalisen tiedon (Shulman 2005) ja ainedidaktisen tiedon (Schneuwly 2011, Vollmer 2014, Schneuwly ja Vollmer 2017). Opettajan pedagogista sisältötietoa ja sen kehittymistä on tarkasteltu erityisesti luonnontieteiden opetuksessa (Re-examining PCK in science education 2015) ja peruskoulun oppiaineiden opetuksessa. Sen sijaan teknisten tieteenalojen opetuksen kentältä ymmärrystä opettajan pedagogisesta sisältötiedosta on vähän tietoa. Projektitöiden ja opinnäytetöiden ohjaukseen ja fasilitointiin on käytettävissä resursseja entistä vähemmän, kuitenkin oppimisen laatu pitäisi vähintään yhtä hyvää ellei parempaa kuin aiemmin. Pohdimme alustuksessamme tuotekehityksen opettajan ainedidaktista tietoa ja sen kehittämistä teoreettisesta näkökulmasta. Esittelemme myös tapaustutkimushankettamme, jossa kohteena ovat opettajan tarvitsemat tiedonalat ja professionaalinen osaaminen diplomitöiden ja projektitöiden ohjaamisessa ja fasilitoinnissa. Hankkeen aineisto kerätään kyselylomakkeilla ja täydentävillä haastatteluilla tuotekehityksen opettajilta Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Tuotesuunnittelun oppiainetta ei ole muissa suomalaisissa yliopistoissa, joten aineistomme tulee antamaan kattavan kuvan kentästä. Opetustilannetta hahmotetaan monen eri toimijan kannalta, opettajan, opiskelijan, opetussuunnitelman, teollisuuden ja opetuksen tuottajan näkökulmasta.
  Period16 Nov 2018
  Event titleKansalliset kasvatustieteiden päivät 2018 "Hyvyys, totuus ja kauneus kasvatuksessa"
  Event typeOther
  Degree of RecognitionNational