ISSP 2022: perhe, työ ja sukupuoliroolit V: Suomen aineisto

Dataset

Description

Vuonna 2022 kansainvälisen International Social Survey Programme (ISSP) -väestökyselyn aiheena oli perhe, työ ja sukupuoliroolit. Kysymykset käsittelivät muun muassa perhevapaita, kotitöitä sekä näkemyksiä sukupuolten välisistä eroista niin työssäkäynnin kuin lastenhoidon suhteen. Tämä aineisto koostuu suomalaisilta kerätystä kyselystä. Vastaajia pyydettiin aluksi arvioimaan väittämiä, jotka käsittelivät työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä naisten ja miesten rooleja perheessä ja työelämässä. Kysyttiin myös, miten lapset vaikuttavat vanhempiensa vapauteen, talouteen, työllistymiseen, uramahdollisuuksiin ja sosiaaliseen asemaan. Seuraavaksi selvitettiin vastaajien näkemyksiä perhevapaisiin liittyen. Kysymykset koskivat muun muassa sitä, miten vapaat tulisi jakaa vanhempien kesken ja kuinka pitkä palkallisen perhevapaan tulisi olla. Lisäksi kysyttiin, kenen tulisi vastata perhevapaiden, lasten päivähoidon sekä iäkkäille tarjottavien palveluiden kustannuksista. Ajankäytön näkökulmasta kysyttiin, kuinka monta tuntia viikossa vastaaja sekä hänen puolisonsa käyttävät kotitöihin ja perheenjäsenistä huolehtimiseen. Tiedusteltiin myös, kuka huolehtii perheen raha-asioista ja kuka perheessä hoitaa erilaiset arjen askareet, kuten yhteisten aktiviteettien suunnittelun tai ruuanlaiton. Lisäksi vastaajia pyydettiin pohtimaan lähisukulaisuuden ja ystävyyden merkitystä elämässä sekä lasten kasvatusvastuun jakautumista sukupuolten välillä. Taustamuuttujia ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, koulutustaso, ammatti, äänestyskäyttäytyminen, bruttotulot, nykyinen työmarkkina-asema, kotitalouden koko sekä suuralue. Lisäksi taustamuuttujiin sisältyvät vastaajan puolison koulutus, ammatti ja työmarkkina-asema.
Date made available7 May 2023
Temporal coverage2022
Date of data production16 Sept 2022 - 20 Dec 2022

Field of science, Statistics Finland

  • 5141 Sociology

Cite this