ISSP 2023: kansallinen identiteetti IV: Suomen aineisto

  • Social Survey Programme (ISSP) International (Creator)
  • Semi Purhonen (Creator)

Dataset

Description

Vuonna 2023 kansainvälisen International Social Survey Programme (ISSP) -väestökyselyn aiheena oli kansallinen identiteetti. Kysymykset käsittelivät muun muassa suomalaisuutta, maahanmuuttoasenteita, demokratiaa, luottamusta Suomen julkiseen sektoriin sekä näkemyksiä Euroopan unionista. Tämä aineisto koostuu suomalaisilta kerätystä kyselystä. Aluksi kysyttiin, mitä ominaisuuksia ihmisissä pidettiin tärkeinä, jotta heitä voidaan pitää suomalaisina. Vastaajien tuntemaa ylpeyttä Suomesta kartoitettiin väittämillä, jotka käsittelivät mm. demokratiaa, kansainvälistä poliittista vaikutusvaltaa, taloudellisia saavutuksia, sosiaaliturvajärjestelmää, saavutuksia urheilussa, taiteessa ja kirjallisuudessa, armeijaa, historiaa sekä tasa-arvoa. Seuraavissa väittämissä käsiteltiin laajasti kansallisia ja kansainvälisiä toimia, muun muassa Suomen talouden suojelemista, ympäristön saastumista, Suomen omista eduista huolehtimista ja ulkomaalaisten maanosto-oikeutta. Esitettiin myös väittämiä monikansallisista yhtiöistä, vapaakaupasta sekä kansainvälisistä organisaatioista ja järjestöistä. Useat väittämät käsittelivät erilaisia rodullisia ja etnisiä ryhmiä, maahanmuuttajia sekä heidän kulttuuriaan ja tapojaan. Kysymyksillä selvitettiin myös luottamusta Suomen julkiseen sektoriin sekä näkemyksiä omista vaikutusmahdollisuuksista ja demokratiasta. Euroopan unionia koskevissa kysymyksissä tiedusteltiin esimerkiksi, hyötyykö Suomi unionin jäsenyydestä sekä tuleeko unionin päätöksiä noudattaa, vaikka olisi niistä eri mieltä. Haluttiin myös tietää, pitäisikö Euroopan unionilla olla enemmän vai vähemmän valtaa kuin jäsenmaiden kansallisilla hallituksilla ja tiedusteltiin, miten vastaaja äänestäisi, jos järjestettäisiin kansanäänestys Suomen jatkamisesta Euroopan unionin jäsenenä. Taustamuuttujia ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, koulutustaso, ammatti, äänestyskäyttäytyminen, bruttotulot, nykyinen työmarkkina-asema, kotitalouden koko sekä suuralue. Lisäksi taustamuuttujiin sisältyvät vastaajan puolison koulutus, ammatti ja työmarkkina-asema.
Date made available22 Mar 2024
Temporal coverage2023
Date of data production27 Sept 2023 - 11 Dec 2023

Field of science, Statistics Finland

  • 5142 Social policy
  • 519 Social and economic geography

Cite this