Kestävä keikkatyö -hankkeessa tuotetut työhyvinvoinnin haastattelut sekä työturvallisuus- ja työterveysriskejä käsittelevä kysely

Dataset

Description

Kestävä keikkatyö-hanketta koordinoi Metropolia ammattikorkeakoulu. Hankkeen osatoteuttajina ovat toimineet Oulun yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Tämä aineisto koostuu Tampereen yliopiston tekemistä vuokratyötä käyttävien yritysten teemahaastatteluista ja henkilöstöpalvelualan yritysten haastatteluista sekä koko hankkeen kyselyvastauksista. Keikkatyöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa uudenlaisia ja epätyypillisiä työn tekemisen muotoja, kuten työn tekemistä erilaisissa sopimussuhteissa ja epätyypillisissä työsuhteissa. Näitä ovat esimerkiksi kevytyrittäjät, freelancerit ja nollatuntisopimuksella työskentelevät. Epätyypilliset työsuhteet ovat lisääntyneet viime vuosina. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa työturvallisuudesta, työterveydestä ja työhyvinvoinnista keikkatyötä hyödyntävissä pk-yrityksissä sekä keikkatyötä välittävissä yrityksissä. Teemahaastatteluaineistot ovat osatoteutuksena laajempaa Kestävä keikkatyö-hankkeen tutkimusta. Haastattelujen toteutustapana on yksilö- ja ryhmähaastattelut yritysten johdolle, työntekijöille sekä keikkatyötä tekeville. Tampereen yliopisto haastatteli työntekijöitä ja johdon edustajia teollisuuden, sosiaali- ja terveysalan, hallinto- ja tukipalvelutoiminnan sekä vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapitoalan yrityksissä. Haastateltavista on kerätty tarvittavia taustatietoja. Taustakysymykset on poimittu perustuen eettisen ennakkoarvioinnin dokumenttiin tutkimuksen tietosuojaselostuksesta. Taustatiedot tukevat aineistojen tulosten analysointia haastatteluihin osallistuneiden osallistujaryhmien ja yritysryhmien mukaan. Teemahaastattelut jakaantuvat kolmeen pääteemaan, joita ovat työhön, työntekijään sekä työyhteisöön sisältyvät teemat. Kaikkiin kolmeen pääteemaan on erikseen liitetty työn tuottavuuden näkökulma. Haastatteluissa työhön liittyvissä kysymyksissä selvitetään työhön liittyvät voimavaratekijät, viestintää, työn suunnittelua, sekä työn johtamista. Työntekijään kohdistuvissa kysymyksissä avataan muun muassa työn hallinnan, palkitsevuuden, työssä kehittymisen mahdollisuuksia. Työyhteisön näkökulmasta haastattelukysymysten avulla selvitetään innovatiivisuuden, työyhteisöstä saatavan tuen, sekä työyhteisön arvoja ja periaatteita. Henkilöstöpalvelualan edustajien haastattelut liittyivät vuokratyöhön. Kysely koostui taustakysymyksistä, työpaikan työsuojelutoimintaan liittyvistä kysymyksistä sekä riskinarvioinneista. Riskinarvioinnissa arvioitavat vaarat liittyivät fyysiseen työympäristöön, fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin vaaratekijöihin, fyysiseen kuormittumiseen ja psykososiaaliseen kuormittumiseen.
Date made available12 Dec 2023
PublisherTampere University

Field of science, Statistics Finland

  • 512 Business and management
  • 3142 Public health care science, environmental and occupational health

Cite this