Muistoja lapsuudessa koetuista peloista 2020-2021

Dataset

Description

Aineisto koostuu lapsuuden aikaisia pelkoja kuvaavista kirjoituksista. Aineisto kerättiin kirjoituskutsulla, jossa vastaajia pyydettiin kertomaan lapsuuden ajan peloistaan sekä erityisesti paikoista, joihin pelot liittyivät. Aineisto kerättiin osana kahta tutkimushanketta, joissa tutkitaan lasten turvattomuuden käsittelyn tapoja ja mahdollisuuksia (rahoittaja Suomen Akatemia), sekä vertaissuhteiden merkitystä lasten elämässä (rahoittaja Koneen Säätiö). Keruukutsulla pyrittiin keräämään muistoja lapsuuden paikoista, joissa vastaaja muistaa kokeneensa pelkoa ja jännitystä joko tahtomatta tai tarkoituksella. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan tavoista, joilla hän pyrki elämään pelottavien paikkojen ja tilanteiden kanssa. Keruukutsussa vastaajalle annettiin kirjoittamisen helpottamiseksi apukysymyksiä, joissa tarjottiin pohdittavaksi muutamia valmiita teemoja. Näissä kirjoittamista ohjaavissa apukysymyksissä kysyttiin esimerkiksi sitä, muuttivatko pelot liikkumista ja joutuiko vastaaja välttelemään tiettyjä paikkoja, varoiteltiinko tai peloteltiinko vastaajaa lapsena joistakin tietyistä paikoista, ja hakiko vastaaja tarkoituksella jännitystä ja pelkoa elämäänsä. Lisäksi ohjaavien apukysymysten avulla tarjottiin mahdollisuutta pohtia sitä, vaikuttiko sukupuoli vastaajan mielestä hänen kokemuksiinsa. Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää sekä lapsuuden aikaisen asuinpaikan tyyppiä. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.
Date made available31 Mar 2022
Date of data production7 Dec 2020 - 31 Oct 2021

Field of science, Statistics Finland

  • 515 Psychology

Cite this