Varhaiskasvatuskysely 2016

 • Johanna Hietamäki (Creator)
 • Johanna Lammi-Taskula (Creator)
 • Maarit Alasuutari (University of Jyväskylä) (Creator)
 • Paula Hautala (Creator)
 • Anu Kuukka (Creator)
 • Julia Kuusiholma (Creator)
 • Ville Ruutiainen (Creator)
 • Eija Räikkönen (Creator)
 • Petteri Eerola (Creator)
 • Kirsti Karila (Creator)
 • Maiju Paananen (Creator)
 • Katja Repo (Creator)

Dataset

Description

Sisällön kuvaus

Kyselyllä kartoitettiin yksivuotiaiden lasten huoltajilta tietoja muun muassa perheestä, asumisesta, toimeentulosta, vanhempana toimimisesta, lastenhoidon järjestämisestä ja lastenhoidon taloudellisten tukien käytöstä. Aineisto on osa monitieteistä Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyössä toteuttamaa Tasa-arvon kysymykset lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä -hanketta (CHILDCARE).

Kyselyn alussa kartoitettiin yksivuotiaan lapsen ja kyselyyn vastanneen aikuisen taustatietoja sekä selvitettiin yksivuotiaan lapsen terveystilannetta ja kehitystä sekä kysyttiin imetyksestä. Tämän jälkeen kysyttiin lasten hoitojärjestelyistä, hoitomuodon valinnasta ja perhevapaista. Seuraavaksi kysyttiin vastaajan työhön, työn ja perheen yhteensovittamiseen ja terveystilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Sitten selvitettiin perheen tilannetta ja tukea sekä vastaajan asumista ja toimeentuloa. Lisäksi vastaajilta kysyttiin ajatuksia lastenhoitoon liittyvistä poliittisista päätöksistä sekä varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevista asioista.

Vastaajan taustatietoina ovat muun muassa asuinkunta (luokiteltuna), sukupuoli, ikäryhmä, siviilisääty, perheenjäsenet, suhde perheen yksivuotiaaseen lapseen, koulutustaso, elämäntilannetta ja työsuhdetta kuvaavat tiedot, asumismuoto ja perheen tulot. Kyselyn kohteena olevasta lapsesta taustatietoina ovat muun muassa sukupuoli, ikä, asumisen järjestelyt ja huoltajuutta koskeva tieto. Lisäksi vastaajan puolison taustatietoja ovat koulutustaso sekä elämäntilanne.

Aineistossa olevan satunnaistetun id-muuttujan perusteella tämän ja FSD3578 Varhaiskasvatuskysely 2019 -aineiston ajallinen vertailu on mahdollista.
Date made available22 Sept 2022

Field of science, Statistics Finland

 • 516 Educational sciences

Cite this