Implementation of Safety Management in Outsourced Services in the Manufacturing Industry

Sanna Nenonen

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

  316 Downloads (Pure)

  Abstract

  Teollisuusyritykset ovat viime vuosina siirtäneet yhä enenevässä määrin toimintojansa palveluntuottajien toteutettavaksi. Ulkoistamisen myötä työkohteessa työskentelee useimmiten asiakkaan työntekijöiden lisäksi myös palveluntuottajan henkilöstöä. Tällaisilla yhteisillä työpaikoilla riittävän turvallisuustason varmistaminen vaatii enemmän huomiota ja sisältää useampia haasteita kuin turvallisuuden hallinta perinteisissä yhden työnantajan työkohteissa. Ulkoistamisen aiheuttamat merkittävimmät haasteet turvallisuuden hallinnalle johtuvat muun muassa toimijoiden erilaisista toimintakulttuureista, epäselvistä vastuukysymyksistä ja riittämättömästä kommunikaatiosta. Yhteisillä työpaikoilla eri toimijoiden työsuoritukset vaikuttavat kaikkien työkohteessa olevien turvallisuuteen ja turvallisuuden varmistaminen kuuluukin sekä asiakkaan että kohteessa työskentelevien palveluntuottajien vastuulle. Tehokkaan turvallisuustoiminnan toteuttaminen koetaan kuitenkin usein haasteelliseksi varsinkin palveluntuottajien keskuudessa, jotka toimivat yleensä useiden asiakkaiden kanssa ja vaihtelevissa työkohteissa. Tämä tutkimus käsittelee turvallisuusjohtamista teollisuuden yhteisillä työpaikoilla. Tutkimus keskittyy pääasiassa palveluntuottajien toimintaan, mutta myös asiakkaan näkökulma tuodaan esille. Tutkimusaihetta lähestytään turvallisuuden huomioimisen, koettujen turvallisuusjohtamisen ongelmien ja tapaturmiin johtaneiden tekijöiden kautta. Kyseisiä tekijöitä selvitettiin kahdeksassa palveluntuottajaorganisaatiossa ja kymmenessä asiakasyrityksessä toteutettujen yrityshaastattelujen, teollisuuden toimijoille suunnatun kyselyn (n=75) ja vuosina 1999–2008 teollisuuden työpaikoilla tapahtuneista kuolemaan johtaneista tapaturmista laadittujen TOT-raporttien analysoinnin avulla (n=83). Näillä menetelmillä saatuja tuloksia hyödynnettiin teollisuuden työpaikoilla toimiville palveluntuottajille suunnatussa turvallisuusjohtamisen toimintamallissa. Toimintamallin kehitysprosessi toteutettiin yhteistyössä tutkimushankkeeseen osallistuneiden palveluntuottajayritysten kanssa. Mallin käyttökelpoisuutta turvallisuuden hallinnan työvälineenä testattiin 17 kuukauden käyttöjakson jälkeen samaisille palvelun-tuottajayrityksille suunnatulla kyselyllä. Tämän tutkimuksen perusteella lukuisat turvallisuusasiat, kuten kommunikaatio ja riskien hallinta, ovat saaneet laajasti huomiota teollisuuden yhteisillä työpaikoilla, mutta samalla turvallisuuden hallinta toisilla osa-alueilla on ollut hyvin rajallista (esim. turvallisuustoiminnan arviointi). Lisäksi, turvallisuusasioissa tehtävän yhteistyön taso vaihtelee merkittävästi eri toimijoiden ja yhteisten työkohteiden välillä. Tämän tutkimuksen perusteella sekä palveluntuottajat että asiakasyritykset kokevat turvallisuuden hallinnan yhteisillä työpaikoilla monin paikoin haasteelliseksi. Esimerkiksi riittävän tiedonkulun varmistaminen, vaarojen tunnistaminen, asianmukainen töiden suunnittelu sekä perehdytyksen järjestäminen aiheuttavat haasteita yhteisen työpaikan toimijoille. Huomionarvoista on, että tapaturmaraporttien analyysi osoitti monien palveluntuottajien ja asiakkaiden kokemista ongelmakohdista olevan myös teollisuuden yhteisillä työpaikoilla tapahtuneisiin tapaturmiin johtaneita tekijöitä. Näiden ongelmallisten tekijöiden ratkaiseminen on välttämätöntä yhteisten työpaikkojen turvallisuuden hallinnan kehittämiseksi. Turvallisuusjohtamisen toimintamalli laadittiin vastaamaan niihin yhteisten teollisten työpaikkojen turvallisuuden hallinnan epäkohtiin ja ongelmiin, jotka nousivat esille turvallisuusasioiden huomioimista, turvallisuushaasteita ja tapaturmatekijöitä selvitettäessä. Toimintamalli tukee teollisuuden työkohteissa toimivien palveluntuottajien turvallisuusjohtamista esittelemällä aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja teoreettista tietoa sekä tarjoamalla näiden ohessa myös esimerkkejä hyvin toimivista käytännön ratkaisuista ja työkaluja turvallisuuden varmistamiseksi arkipäivän toiminnoissa. Toimintamalli on tarkoitettu pääasiassa tukemaan palveluntuottajayritysten toimintojen turvallisuuden varmistamista, mutta mallia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi suunniteltaessa yhteistyötä yhteisillä työpaikoilla tai kerrottaessa toteutetuista turvallisuustoimenpiteistä asiakkaille.
  Translated title of the contributionImplementation of Safety Management in Outsourced Services in the Manufacturing Industry
  Original languageEnglish
  PublisherTampere University of Technology
  Number of pages109
  ISBN (Print)978-952-15-2776-0
  Publication statusPublished - 2012
  Publication typeG5 Doctoral dissertation (articles)

  Publication series

  NameTampere University of Technology. Publication
  PublisherTampere University of Technology
  Volume1023
  ISSN (Print)1459-2045

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Implementation of Safety Management in Outsourced Services in the Manufacturing Industry'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this