Kaksisuuntainen katu: Poliitikot osallistujina puntaroivassa kansalaiskeskustelussa

Mikko Värttö, Maija Jäske, Kaisa Herne, Kimmo Grönlund

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

9 Downloads (Pure)

Abstract

Demokratiatutkijat pohtivat parhaillaan, miten puntaroivat kansalaiskeskustelut
voitaisiin kytkeä perinteiseen edustukselliseen päätöksentekoon. Tutkimuskir-
jallisuudessa on esitetty, että poliitikkojen osallistuminen puntaroiviin kansa-
laiskeskusteluihin voisi vahvistaa puntaroivien kansalaiskeskustelujen kytköstä
demokraattiseen päätöksentekoon. Tutkimme Turussa järjestetyn puntaroivan
kansalaispaneelin avulla, miten poliitikkojen ja kansalaisten yhteinen keskus-
telu onnistuu ja miten poliitikot sen kokevat. Poliitikkojen osallistumisen on
väitetty muun muassa vahvistavan poliitikkojen sitoutumista kansalaiskeskuste-
lujen pohjalta tuotettuihin suosituksiin sekä lisäävän heidän intressiään edistää
suosituksia päätöksenteossa. Toistaiseksi politiikkojen osallistumista puntaroi-
viin kansalaiskeskusteluihin on kuitenkin tutkittu hyvin vähän.
Lisätäksemme tietoa keinoista vahvistaa kytköksiä puntaroivien kansalais-
keskustelujen ja vaalidemokratian instituutioiden välillä tutkimme, kuinka
kaupunginvaltuutettujen osallistuminen vaikutti Turku keskustelee -kansalais-
paneelin työskentelyyn. Lisäksi tutkimme, kuinka valtuutetut kokivat osallis-
tumisensa paneeliin sekä miten he suhtautuvat kuntalaisten suoraan poliitti-
seen osallistumiseen. Kansalaispaneeli järjestettiin toukokuussa 2020 ja siihen
osallistui 171 kuntalaista sekä 21 valtuutettua. Paneelin aiheena oli kaupungin
keskustan liikennejärjestelyt, ja paneelin jälkeen osallistujat äänestivät kol-
men erilaisen skenaarion välillä.
Tutkimusta varten haastattelimme 11 paneeliin osallistunutta valtuutettua
sekä teimme kyselyn, johon vastasi 17 valtuutettua ja 171 kuntalaista. Tutki-
muksemme osoittaa, että valtuutettujen osallistuminen ei vaikuttanut kieltei-
sesti puntaroivaan keskusteluun kansalaispaneelissa. Keskustelun aikana val-
tuutetut saivat lisää tietoa kuntalaisten toiveista ja tarpeista. Lisäksi keskustelu
vahvisti valtuutettujen käsitystä kuntalaisten asiantuntijuudesta sekä kyvystä
osallistua päätöksentekoon ja muodostaa valistuneita mielipiteitä. Valtuutetut
myös suhtautuivat myönteisesti ajatukseen puntaroivien kansalaispaneelien
käytöstä valtuustotyön tukena jatkossakin.
Original languageFinnish
Pages (from-to)28–53
JournalPolitiikka
Volume63
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2021
Publication typeA1 Journal article-refereed

Publication forum classification

  • Publication forum level 2

Cite this