Valtataistelun hienovaraiset keinot papin ja kanttorin työpalavereissa

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Abstract

Vuorovaikutus on osa monien työntekijöiden työtä. Työtehtävien suorittamisen ohella vuorovaikutuksessa hoidetaan kuitenkin implisiittisesti myös muita asioita: Väitöstutkimuksessani tarkastelen, kuinka pappi ja kanttori työpalavereissaan neuvottelevat asiantuntijuutensa ja valtansa rajoista. Mielenkiintoiseksi – ja ongelmalliseksi – papin ja kanttorin vuorovaikutussuhteen tekee kirkollisen työn suunnittelua koskevan työnjaon epämääräisyys. Tällaisissa tilanteissa syntyy helposti ristiriitoja. Aiemmat haastattelu- ja kyselytutkimukset ovatkin vahvistaneet papin ja kanttorin välisen vuorovaikutussuhteen ongelmallisuuden (Tiitu 2009, Ryynänen-Karjalainen 2002). Ristiriitojen selittämisessä ei ole kuitenkaan kiinnitetty riittävästi huomiota siihen hienovaraiseen vuorovaikutustoimintaan, joka on ristiriitojen syntymisessä avainasemassa.

Aineistoni koostuu viidestätoista videotallennetusta papin ja kanttorin työpalaverista. Materiaali (yht. 10 h) on koottu seitsemästä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnasta useamman hiippakunnan alueelta. Tutkimusmetodini on etnometodologinen keskustelunanalyysi, jossa sosiaaliset toimintamuodot puretaan niihin normatiivisiin menettelytapoihin, joita noudattaen tai joihin suuntautuen toiminta on toteutettu. Tässä kvalitatiivisessa, induktiivisessa tutkimusotteessa ei keskitytä puheen asiasisältöön, vaan siihen, mitä puheenvuoroilla saadaan aikaan – kuinka ihmiset rakentavat identiteettiään, merkitsevät itsensä tietäväksi tai tietämättömäksi, päätösvallan oikeutetuksi haltijaksi tai sen lainaajaksi, toisin sanoen asettuvat puheellaan ikään kuin samalle puolelle jotakin rajaa, tai vastakkain.

Paperissani tarkastelen aineistokatkelmaa, jossa pappi ja kanttori keskustelevat työtehtävistään päällisin puolin varsin sopuisassa hengessä. Vuorovaikutuksen mikrotason analyysin myötä huomio kuitenkin kiinnittyy työntekijöiden väliseen ristiriitaan, joka koskee yhden työntekijän oikeutta tehdä omavaltaisesti toista työntekijää koskevia päätöksiä. Keskustelunanalyysin avulla saavutettava yksityiskohtainen tieto tällaisissa valtataistelussa käytetyistä hienovaraisista keinoista voi lisätä ymmärrystämme siitä, kuinka ongelmallisia vuorovaikutussuhteita ylipäätänsä rakennetaan ja ylläpidetään päivästä toiseen. Tällöin avautuu uusia näköaloja myös siihen, kuinka vuorovaikutuksen ongelmia voi ennaltaehkäistä.

Lähteet:

Tiitu, Leena 2009: Kanttorin ammattikuva. Kanttoreiden käsitys ammatistaan ja siihen kohdistuvasta ulkopuolisesta vaikutuksesta. Studia Musica 37, Sibelius-Akatemia.

Ryynänen-Karjalainen, Lea 2002: Sukupuolesta huolimatta. Naiskanttorit Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Väitöskirja. Studia Musica 14, Sibelius-Akatemia, Helsinki.
Original languageFinnish
Title of host publicationTyöelämän tutkimuspäivät 2009
Pages984-995
Publication statusPublished - 2010
Externally publishedYes
Publication typeB3 Non-refereed article in conference proceedings

Cite this