Kiintymyskokemusten ja tunteiden säätelyn päivittäinen dynamiikka

  • Tammilehto, J. (Speaker)
  • Guy Bosmans (Contributor)
  • Peter Kuppens (Contributor)
  • Flykt, M. (Contributor)
  • Kirsi Peltonen (Contributor)
  • Kathryn Kerns (Contributor)
  • Lindblom, J. (Contributor)

Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

Description

Tausta: Kiintymysteoria esittää, että ihmiset säätelevät tunteitaan turvallisuuden tilan ylläpitämiseksi tai vaihtoehtoisesti selviytyäkseen turvattomuuden tilojen kanssa. Teoreettisesta ja kliinisestä merkittävyydestä huolimatta kiintymystilojen ja tunteiden säätelyn väliset ajalliset yhteydet tunnetaan toistaiseksi huonosti. Näiden selvittämiseen tarvitaan dynaamisempia tutkimusasetelmia, joissa kiintymystilojen ja tunteiden säätelyn aktivoitumista ja muutosta arvioidaan reaaliaikaisesti. Kokemusotanta-asetelmat vastaavat tähän tarpeeseen mittaamalla ihmisten kiintymystiloja ja tunteiden säätelyä useita kertoja päivässä jokapäiväisessä arjessa.
Tavoiteet: Tämän kokemusotantatutkimuksen avoitteena oli tutkia kiintymystilojen (turvallinen, ahdistunut, välttevä) ja tunteiden säätelykeinojen (ruminaatio, suppressio, uudelleenmäärittely) käytön välisiä ajallisia yhteyksiä. Päähypoteesina oli, että kiintymystilat ja tunteiden säätely muovaavat molemmat toisiaan muodostaen dynaamisia säätelysyklejä kiintymysjärjestelmän turvallisuus-, hyperaktivaatio- ja deaktivaatiotavoitteiden motivoimana.
Menetelmät: Tutkimuksen aineisto koostui 122 osallistujasta (Mikä = 26.4; 88.5% naisia). Kokemusotannassa osallistujat vastasivat heidän ajankohtaisia kiintymystilojaan ja tunteiden säätelyään koskeviin lyhyisiin kyselyihin, joita lähetettiin osallistujien älypuhelimiin seitsemän kertaa päivässä viikon ajan. Osallistujien turvallista, ahdistunutta ja välttelevää kiintymystilaa arvioitiin kuudella State Adult Attachment Measure - itsearviointimittarin osiolla. Tunteiden ruminaatiota, suppressiota ja uudelleenmäärittelyä arvioitiin yksittäisillä osioilla. Kiintymystilojen ja tunteiden säätelyn ajallisia yhteyksiä mallinnettiin dynaamisilla rakenneyhtälömalleilla.
Tulokset: Viitteitä säätelysykleistä saatiin ainoastaan turvallisen kiintymystilan ja ruminaation välillä. Alhainen turvallinen kiintymystila ennusti lisääntynyttä ruminaatiota, joka puolestaan ennusti turvallisen kiintymystilan myöhempää vähentymistä. Lisäksi ruminaatio ennusti ahdistuneen ja välttelevän kiintymystilan lisääntymistä ja suppressio ennusti välttelevän kiintymystilan lisääntymistä ja turvallisen kiintymystilan vähentymistä. Uudelleenmäärittely ennusti lisääntynyttä turvallista, vähentynyttä välttelevää sekä yllättäen lisääntynyttä ahdistunutta kiintymystilaa.
Johtopäätökset: Löydökset tarjoavat alustavia vihjeitä siitä, että kiintymystilojen ja tunteiden säätelyn vuorovaikutus saattaa muodostaa dynaamisia säätelysyklejä. Kokonaisuudessaan löydökset korostavat dynaamisten tutkimusasetelmien lisäarvoa psykologisen hyvinvoinnin taustalla
olevien prosessien ymmärtämisessä.
Aikajakso4 marrask. 2021
PidettyTerveyspsykologian päivät
Tunnustuksen arvoNational

Country of activity

  • Suomi