Alkoholin merkitys myötävaikutustekijänä vakuutuskorvausten määräytymisessä

Aarno Ahteensivu

Tutkimustuotos: VäitöskirjaMonograph

Abstrakti

Korkein oikeus teki 30.12.2005 merkittävän ennakkopäätöksen KKO 2005:145, jonka mukaan liikennevakuutuksesta tuli maksaa korvaus rattijuopon kuljettajan kyydissä olleille matkustajille, vaikka he olivat tietoisia kuljettajan humalatilasta. Tämä päätös perustui Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa antamaan ennakkoratkaisuun, jossa liikennevakuutuslakiin sisältynyttä matkustajan oikeutta korvaukseen rajoittavaa säännöstä oli tulkittu korvausmyönteisesti. Tämä päätös oli merkittävä linjanveto. Aiemmin Suomessa KKO oli tulkinnut – vahingon tapahtumahetkellä voimassa ollutta – liikennevakuutuslain (656/1994) 7 §:n 3 momenttia niin, että rattijuopon kyytiin mennyt matkustaja ei yleensä saanut korvausta, jos hän oli tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että ajoneuvon kuljettaja oli alkoholinvaikutuksen alaisena.

Edellä mainittu oikeustapaus ja sen aiheuttama muutos liikennevakuutuksen korvaus- käytännössä antoi aiheen tutkia laajemmin minkälainen alkoholin vaikutuksen alaisena aiheutettujen ja alkoholin käyttöön liittyvien vahinkojen korvauskäytäntö on eri vakuutus- luokissa ja kuinka vakuutuskorvauksien rajoittamiseen liittyvää myötävaikutussäännöstöä tältä osin sovelletaan. Tässä tutkimuksessa on analysoitu yhteensä 116 vakuutustapahtumaa ja niiden korvauspäätöstä tai niitä koskevaa lausuntoa tai tuomioistuimen päätöstä. Tutkimuksen metodologiana oli laadullinen tapaustutkimus ja analysointimenetelminä olivat sisällönanalyysi ja vertailu.

Alkoholi voi liittyä monin tavoin vakuutustapahtuman syntymiseen joko ainoana syynä tai myötävaikuttavana tekijänä. Lisäksi alkoholisairaudet voivat olla peruste, että vakuutus- yhtiöllä on oikeus olla myöntämättä henkilövakuutusta. Tutkimuksen lähtökohtatilanne yksittäisen vahinkotapahtuman osalta oli, että alkoholin merkitys korvauksensaantioikeu- den kannalta voi olla kolmenlainen: 1) vakuutuskorvaus evätään kokonaan, 2) vakuutuskorvausta alennetaan tai 3) korvaus maksetaan alkoholista huolimatta täysimääräisenä.

Tutkimuksen tulkintateoria perustui myötävaikutussäännöstön soveltamiseen alkoholiin liittyvissä vahinkotapauksissa ja siihen, että myötävaikutus on olennainen vakuutuksen tunnusmerkki. Myötävaikutuksen ohella keskeinen seikka on arvioida, onko alkoholin vaikutuksen alaisuuden ja tapahtuneen vahingon välillä syy-yhteys ja mikäli syy-yhteyttä ei ole niin korvaus tulee maksaa täysimääräisenä. Alkoholivahingoissa liikutaan vahvasti tulkinnallisella alueella, kun arvioidaan alkoholin vaikutusta vahinkotapahtuman syntyyn vakuutetun tuottamuksena juridisin ja lääketieteellisin argumentein.

Tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että alkoholin käytöstä aiheutuneiden vakuutustapahtumien korvauskäytännöt eroavat eri vakuutusluokkien välillä sen mukaan, onko kysymyksessä henkilö-, omaisuus- tai vastuuvahinko. Näille vallitseville korvauskäytännöille voitiin löytää loogisia ja selkeitä perusteluita, kuten esimerkiksi vakuutussopimus- lain säädökset koskien alkoholin vaikutuksen huomioon ottamista vahinkovakuutuksissa ja henkilövakuutuksissa. Alkoholivahingoissa kysymys on vakuutussopimuksen, vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain tulkinnasta sekä vakuutustapahtuman kokonaisolosuhteiden arvioinnista, jolloin esimerkiksi kohtuullisuusnäkökulma saattaa olla peruste korvauksen maksamiselle. Keskeinen seikka on myös se, että alkoholin vaikutuksen alaisuuden ja tapahtuneen vahingon välillä pitää olla syy-yhteys. Kaikista selkein korvauskäytäntö on moottoriajoneuvojen vakuutuksissa – liikennevakuutus ja vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus – joissa korvaukset määräytyvät lähes täysin promillemäärien mukaan. Jos esimerkiksi törkeän rattijuopumuksen raja 1,2 ‰ ylittyy ja alkoholilla on syy-yhteys vahinkoon, niin rattijuoppo kuljettaja ei saa korvauksia omista henkilövahingoistaan liikennevakuutuksesta eikä myöskään omalle ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista vapaaehtoisesta ajoneuvovakuutuksesta. Sen sijaan vapaaehtoisissa henkilövakuutuksissa ei promillelukemalla ole ratkaisevaa painoarvoa, vaan vakuutetun alkoholinkäytön pitää täyttää vakuutustapahtuman olosuhteet huomioon ottaen törkeän huolimattomuuden tunnusmerkit, mikä on käsitteellisesti lähellä tahallisuutta. Tämä Vakuutuslautakunnan omaksuma lain tulkinta – etenkin yksityistapaturmavakuutuksissa – tarkoittaa käytännössä sitä, että pelkästään hengenvaarallinenkaan veren alkoholipitoisuus (yli 3 promillea) ei yksistään täytä törkeän huolimattomuuden määritelmää vaan korvaukset suositellaan yleensä maksettaviksi täysimääräisinä. Alkoholivahingot osoittautuivat syntymekanismiltaan monimuotoisiksi ja tiedon saannin näkökulmasta vakuutustapahtumissa voidaan katsoa vallitsevan niin sanottu epäsymmetrisen tiedon ongelma, koska hyvin usein ollaan pelkästään vakuutetun antaman vahinkoilmoituksen varassa. Tämän vuoksi eivät vakuutusyhtiöt ja muutoksenhakuorganisaatiot useimmiten voi tietää vahinkotapahtumasta kaikkia yksityiskohtia, kuten alkoholin osuutta vahingon syntymiseen vaikuttaneena tekijänä.

Lisäksi tutkimustuloksena oli, että korvaussuosituksissa ei huomiota kiinnitetä juuri lainkaan moraalikatoilmiöön, moraalisiin näkökulmiin, korvausten kustannusvaikutuksiin vakuutusjärjestelmille, muiden vakuutuskollektiivin jäsenten asemaan tai riskin vakuutuskelpoisuuden edellytyksiin. Vakuutussopimuslain merkitys korostuu myös siinä, että vapaaehtoisissa vakuutuksissa vakuutusehdot ja vakuutusyhtiöiden näkemys vakuutuksen korvauspiiristä jäävät selvästi sekundääriksi seikoiksi, kuten myös lääketieteelliset tosiseikat alkoholin vaikutuksesta yksilön toimintakykyyn. Vakuutusyhtiöille alkoholivahingot asettavat kahdenlaisia haasteita. Ensinnäkin vakuutusyhtiön tulee kirjoittaa vakuutusehtonsa huolellisesti, koska epäselvää ehtokohtaa, kuten esimerkiksi ”alkoholin väärinkäyttö”, tulkitaan vakiintuneen käytännön mukaan vakuutetun eduksi. Toinen seikka on, että vakuutusyhtiöllä on korkeahko todistustaakka alkoholin ja sattuneen vahingon välisestä syy-yhteydestä. Vakuutusyhtiön tulee promillemäärän lisäksi esittää vahingon syntymekanismi huolellisesti ja perustella alkoholin osuus vahingon syntyyn olennaisesti vaikuttaneena tekijänä, että sillä on vaikutusta vakuutuskorvauksen sisältöön.
AlkuperäiskieliSuomi
JulkaisupaikkaTampere
KustantajaTampere University
ISBN (elektroninen)978-952-03-2185-7
ISBN (painettu)978-952-03-2184-0
TilaJulkaistu - 2021
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Julkaisusarja

NimiTampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat
Vuosikerta508
ISSN (painettu)2489-9860
ISSN (elektroninen)2490-0028

Siteeraa tätä