Implementation of Safety Management in Outsourced Services in the Manufacturing Industry

Julkaisun otsikon käännös: Implementation of Safety Management in Outsourced Services in the Manufacturing Industry

Sanna Nenonen

  Tutkimustuotos: VäitöskirjaCollection of Articles

  320 Lataukset (Pure)

  Abstrakti

  Teollisuusyritykset ovat viime vuosina siirtäneet yhä enenevässä määrin toimintojansa palveluntuottajien toteutettavaksi. Ulkoistamisen myötä työkohteessa työskentelee useimmiten asiakkaan työntekijöiden lisäksi myös palveluntuottajan henkilöstöä. Tällaisilla yhteisillä työpaikoilla riittävän turvallisuustason varmistaminen vaatii enemmän huomiota ja sisältää useampia haasteita kuin turvallisuuden hallinta perinteisissä yhden työnantajan työkohteissa. Ulkoistamisen aiheuttamat merkittävimmät haasteet turvallisuuden hallinnalle johtuvat muun muassa toimijoiden erilaisista toimintakulttuureista, epäselvistä vastuukysymyksistä ja riittämättömästä kommunikaatiosta. Yhteisillä työpaikoilla eri toimijoiden työsuoritukset vaikuttavat kaikkien työkohteessa olevien turvallisuuteen ja turvallisuuden varmistaminen kuuluukin sekä asiakkaan että kohteessa työskentelevien palveluntuottajien vastuulle. Tehokkaan turvallisuustoiminnan toteuttaminen koetaan kuitenkin usein haasteelliseksi varsinkin palveluntuottajien keskuudessa, jotka toimivat yleensä useiden asiakkaiden kanssa ja vaihtelevissa työkohteissa. Tämä tutkimus käsittelee turvallisuusjohtamista teollisuuden yhteisillä työpaikoilla. Tutkimus keskittyy pääasiassa palveluntuottajien toimintaan, mutta myös asiakkaan näkökulma tuodaan esille. Tutkimusaihetta lähestytään turvallisuuden huomioimisen, koettujen turvallisuusjohtamisen ongelmien ja tapaturmiin johtaneiden tekijöiden kautta. Kyseisiä tekijöitä selvitettiin kahdeksassa palveluntuottajaorganisaatiossa ja kymmenessä asiakasyrityksessä toteutettujen yrityshaastattelujen, teollisuuden toimijoille suunnatun kyselyn (n=75) ja vuosina 1999–2008 teollisuuden työpaikoilla tapahtuneista kuolemaan johtaneista tapaturmista laadittujen TOT-raporttien analysoinnin avulla (n=83). Näillä menetelmillä saatuja tuloksia hyödynnettiin teollisuuden työpaikoilla toimiville palveluntuottajille suunnatussa turvallisuusjohtamisen toimintamallissa. Toimintamallin kehitysprosessi toteutettiin yhteistyössä tutkimushankkeeseen osallistuneiden palveluntuottajayritysten kanssa. Mallin käyttökelpoisuutta turvallisuuden hallinnan työvälineenä testattiin 17 kuukauden käyttöjakson jälkeen samaisille palvelun-tuottajayrityksille suunnatulla kyselyllä. Tämän tutkimuksen perusteella lukuisat turvallisuusasiat, kuten kommunikaatio ja riskien hallinta, ovat saaneet laajasti huomiota teollisuuden yhteisillä työpaikoilla, mutta samalla turvallisuuden hallinta toisilla osa-alueilla on ollut hyvin rajallista (esim. turvallisuustoiminnan arviointi). Lisäksi, turvallisuusasioissa tehtävän yhteistyön taso vaihtelee merkittävästi eri toimijoiden ja yhteisten työkohteiden välillä. Tämän tutkimuksen perusteella sekä palveluntuottajat että asiakasyritykset kokevat turvallisuuden hallinnan yhteisillä työpaikoilla monin paikoin haasteelliseksi. Esimerkiksi riittävän tiedonkulun varmistaminen, vaarojen tunnistaminen, asianmukainen töiden suunnittelu sekä perehdytyksen järjestäminen aiheuttavat haasteita yhteisen työpaikan toimijoille. Huomionarvoista on, että tapaturmaraporttien analyysi osoitti monien palveluntuottajien ja asiakkaiden kokemista ongelmakohdista olevan myös teollisuuden yhteisillä työpaikoilla tapahtuneisiin tapaturmiin johtaneita tekijöitä. Näiden ongelmallisten tekijöiden ratkaiseminen on välttämätöntä yhteisten työpaikkojen turvallisuuden hallinnan kehittämiseksi. Turvallisuusjohtamisen toimintamalli laadittiin vastaamaan niihin yhteisten teollisten työpaikkojen turvallisuuden hallinnan epäkohtiin ja ongelmiin, jotka nousivat esille turvallisuusasioiden huomioimista, turvallisuushaasteita ja tapaturmatekijöitä selvitettäessä. Toimintamalli tukee teollisuuden työkohteissa toimivien palveluntuottajien turvallisuusjohtamista esittelemällä aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja teoreettista tietoa sekä tarjoamalla näiden ohessa myös esimerkkejä hyvin toimivista käytännön ratkaisuista ja työkaluja turvallisuuden varmistamiseksi arkipäivän toiminnoissa. Toimintamalli on tarkoitettu pääasiassa tukemaan palveluntuottajayritysten toimintojen turvallisuuden varmistamista, mutta mallia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi suunniteltaessa yhteistyötä yhteisillä työpaikoilla tai kerrottaessa toteutetuista turvallisuustoimenpiteistä asiakkaille.
  Julkaisun otsikon käännösImplementation of Safety Management in Outsourced Services in the Manufacturing Industry
  AlkuperäiskieliEnglanti
  KustantajaTampere University of Technology
  Sivumäärä109
  ISBN (painettu)978-952-15-2776-0
  TilaJulkaistu - 2012
  OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

  Julkaisusarja

  NimiTampere University of Technology. Publication
  KustantajaTampere University of Technology
  Vuosikerta1023
  ISSN (painettu)1459-2045

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Implementation of Safety Management in Outsourced Services in the Manufacturing Industry'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä