Knowledge-Sharing Challenges in Company Growth: A Comparative Case Study from the Software Business

Julkaisun otsikon käännös: Knowledge-Sharing Challenges in Company Growth: A Comparative Case Study from the Software Business

Marianne Kukko

  Tutkimustuotos: VäitöskirjaCollection of Articles

  206 Lataukset (Pure)

  Abstrakti

  Tietämyksenhallinta on kiinnostanut niin tutkijoita kuin yritysedustajia jo muutaman vuosikymmenen ajan. Monet akateemiset tutkimukset ovat keskittyneet alan keskeisen käsitteistön määrittelyn, mikä osaltaan tukee myös tietämyksenhallinnan soveltamista käytäntöön. Kuitenkin tietämyksenhallinnan parissa on vielä paljon tutkittavaa ja kehitettävää ja etenkin empiiristen tutkimusten tarvetta on korostettu. Tietämyksenhallinta on esitetty myös yhtenä keinona tukea yritysten kasvua, asiaa mikä on niin monien yksittäisten yritysten kuin monien kansantalouksienkin kiinnostuksen kohteena. Tietämyksenhallinnassa tiedon jakamisella on esitetty olevan keskeinen rooli. Tiedon jakamisen on todettu olevan jopa perusta ja lähtökohta muille tietämyksenhallinnan toiminnoille. Kuitenkin tiedon jakamisen on todettu olevan usein haasteellista. Tiedon jakamista haastaviin tekijöihin pureutuvan tutkimusten tarvetta onkin korostettu, tiedon jakamista mahdollistaviin tekijöihin keskittyvien tutkimusten ollessa korostuneessa roolissa. Siten tämä tutkimus keskittyi tarkastelemaan tiedon jakamista haastavia seikkoja erityisessä, yrityskasvun, kontekstissa. Ohjelmistoala on ala, missä tiedolla ja innovatiivisuudella on merkittävä rooli kilpailukyvyn saavuttamisessa ja missä kasvu on tyypillistä. Nämä seikat tekivät ohjelmistoalasta mielenkiintoisen ja hedelmällisen kontekstin tutkia yrityskasvuun liittyviä tiedon jakamisen haasteita. Näiden elementtien kautta tämän tutkimuksen tavoitteeksi muodostui: lisätä ymmärrystä tiedon jakamisen haasteista yrityskasvussa ohjelmistoalalla. Tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena. Aiempaan kirjallisuuteen perustuen luotiin pohja ilmiön tutkimiseksi empiirisesti. Niin tietämyksenhallinnan, yrityskasvun kuin ohjelmistoalan kirjallisuuteen perehdyttiin. Tietämyksenhallinnan kirjallisuuden pohjalta tunnistettiin tiedon jakamisen esteitä. Yrityskasvun kirjallisuutta hyödynnettiin yrityskasvun ymmärtämiseen eri kasvustrategioiden kautta. Ohjelmistoalan kirjallisuutta puolestaan käytettiin tutkimuksen kontekstin ymmärtämiseksi. Tutkimuksen aikana toteutettiin kolme empiiristä tapaustutkimusta, joista kukin edusti yhtä kolmesta tunnistetusta kasvustrategiasta. Nämä yksittäiset tapaukset loivat myös pohjan tapausten vertailulle. Tutkimuksen pääasiallisen aineiston muodostivat teemahaastattelut. Täydentävää aineistoa, kuten kohdeorganisaatioiden vuosikertomuksia, käytettiin taustatiedon saamiseksi. Aineisto analysoitiin laadullisesti, sisältäen myös tapausten vertailevan analyysin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tiedon jakaminen on haasteellista ohjelmistoalalla toimivissa kasvuyrityksissä. Tutkimuksen kohteina olleista kasvuyrityksistä löytyi suuri määrä yksittäisiä tiedon jakamista estäviä tekijöitä, joista suuri osa oli samoja riippumatta yrityksen kasvustrategiasta. Kaikista mielenkiintoisin löydös kuitenkin oli, että näiden yksittäisten tiedon jakamisen esteiden taustalta löytyi kolme ydinsyytä (engl. root causes), mitkä kaikki esiintyivät tutkimuksen kolmessa eri kasvustrategiaa edustavassa tapauksessa. Näiksi ydinsyiksi tunnistettiin aika, johdon rooli ja toiminta sekä toisilleen tuntemattomien henkilöiden työskentely yhdessä. Tutkimuksen kontribuutio oli ymmärryksen lisääminen tiedon jakamisen haasteista erityisessä, yrityskasvun, kontekstissa. Tutkimus antoi vahvistusta, että aiemmassa kirjallisuudessa tunnistetut yksittäiset tiedonjakamisen esteet ovat pitkälti löydettävissä myös kasvuyrityksissä, jotka toimivat ohjelmistoalalla. Tiedon jakamisen kirjallisuuteen tutkimus toi myös lisätietoa tunnistamalla ydinsyyt yksittäisten tiedon jakamisen esteiden taustalla. Tutkimuksen pohjalta ehdotetaankin, että yksittäisiin tiedon jakamisen esteisiin keskittymisen sijaan kasvuyrityksissä voimavarat suunnattaisiin tunnistettujen tiedon jakamisen haasteiden ydinsyihin ja niiden poistamiseen. Yrityskasvun kirjallisuuteen tutkimus toi uutta tietämyksenhallinnan näkökulmaa. Vaikka joitain eroja yksittäisissä tiedon jakamisen esteissä eri kasvustrategiaa noudattavien yritysten välillä löytyi, kaikista tapauksista löydetyt ydinsyyt antavat viitettä siitä, että valitulla kasvutavalla ei ole vaikutusta ydinsyihin ja siten tiedon jakamisen haasteiden suhteen yrityskasvua voidaan tarkastella yhtenä ilmiönä.
  Julkaisun otsikon käännösKnowledge-Sharing Challenges in Company Growth: A Comparative Case Study from the Software Business
  AlkuperäiskieliEnglanti
  KustantajaTampere University of Technology
  Sivumäärä91
  ISBN (elektroninen)978-952-15-3175-0
  ISBN (painettu)978-952-15-3151-4
  TilaJulkaistu - 25 lokak. 2013
  OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

  Julkaisusarja

  NimiTampere University of Technology. Publication
  KustantajaTampere University of Technology
  Vuosikerta1162
  ISSN (painettu)1459-2045

  Siteeraa tätä