Muisteleva minäkerronta Bo Carpelanin myöhäisromaaneissa

Tutkimustuotos: VäitöskirjaCollection of Articles

Abstrakti

Artikkeliväitöskirja tutkii muistelevaa minäkerrontaa Bo Carpelanin (1926–2011) myöhäisromaaneissa. Tutkimus on metodiltaan tekstianalyyttinen ja tarkastelee muistelun tematisoitumisen keinoja yhdistämällä kertomuksentutkimusta ja metaforateorioita. Näkökulmina muistelun tematisoitumiseen toimivat myös nostalgian ja groteskin teoriat. Metodi pohjautuu Brian McHalen (1994) deskriptiivisen poetiikan ajatukselle siitä, että yksittäisiä kaunokirjallisia teoksia tutkimalla voidaan testata sovellettujen teorioiden toimivuutta ja tuottaa niistä uutta tietoa. Tämä vuorostaan palvelee tekstianalyysia. Tutkimus eroaa metodologisesti aiemmasta Carpelan-tutkimuksesta, joka painottuu tekijän kirjallisuuskäsityksen tarkasteluun ja sisältötemaattiseen analyysiin.

Tutkimuksen kohdeteoksina toimivat Carpelanin myöhäisemmän tuotannon romaanit, jotka voidaan kerrontaratkaisunsa perusteella määritellä muistelevaksi minäkerronnaksi. Kohdeteoksille Urwind (1993), Benjamins bok (1997), Berg (2005) ja Blad ur höstens arkiv (2011) on kaikille yhteistä kertojahahmo, joka muistelee etenkin lapsuuttaan ja tekee samalla huomioita jokapäiväisestä elämästään ja vanhenemisestaan. Minäkertojan muisteluprosessi koostuu sekä kirjoitustyön ja muistamisen varmuuden kommentoinnista että menneisyyden kokemukseen eläytyvästä kerronnasta.

Väitöskirja perustuu neljälle vertaisarvioidulle tutkimusartikkelille, jotka lähestyvät muistelun tematisoitumisen kysymyksiä erilaisia teoreettisia lähestymistapoja vertaillen ja haastaen. Artikkelikohtaisten tutkimuskysymysten lisäksi kaikki artikkelit vastaavat omasta näkökulmastaan tutkimusta kokonaisuutena jäsentäviin tutkimuskysymyksiin: 1. Miten minäkertojien muistelu esitetään kerronnan keinojen ja metaforisten rakenteiden avulla? 2. Miten muistelu tematisoituu minäkerronnan muodon ja sisällön vuorovaikutuksessa?

Ensimmäinen artikkeli käsittelee minäkertojan subjektiivista aikakokemusta klassisen ja jälkiklassisen narratologian teorioita vertaillen sekä aikaa ja aikatasojen sekoittumista kuvaavia metaforia analysoiden. Analyysissa nousee erityisesti esille kertovan ja kokevan minän välisen jaottelun kyseenalaistuminen ja myös kerronnanhetkeen liittyvä kokemuksellisuus. Toinen artikkeli tarkastelee muistelua kuvaavaa arkistometaforaa kognitiivista metaforateoriaa ja semanttisen yhteisalueen mallia hyödynx täen. Keskiössä ovat muuntuvan arkistometaforan mahdollisuudet taipua kertomusmuodon tavoin ilmentämään modernia muistikäsitystä, jossa korostuvat prosessuaalisuus ja dynaamisuus. Kolmas artikkeli keskittyy nostalgian problematisoitumiseen. Carpelanin nostalgiaa tarkastellaan keskusteluttaen kontekstualisoivaa nostalgiatutkimusta ja nostalgiaa tekstuaalisena tyylipiirteenä tutkivaa suuntausta. Neljännessä artikkelissa tutkitaan tekstin groteskien piirteiden kytkeytymistä väitöskirjakokonaisuuden kannalta keskeiseen muistelevan subjektin problematiikkaan. Artikkeli havainnollistaa groteskien kuvien analysoinnin kautta, kuinka kirjailijan avonaisuuden poetiikalle tyypillinen kategorioiden ja luokitteluiden kyseenalaistuminen toteutuu sekä kuvallisuuden että kerronnan keinojen avulla.

Tutkimus nostaa keskusteluun kertomuksentutkimuksen ja metaforateorioiden leikkauspintoja ja kyseisten käsitteiden yhteneväisyyksiä. Carpelanin muistelevassa minäkerronnassa kertomus ja metafora määrittyvät toisiinsa kietoutuviksi tekstin rakenteiksi ja ilmiöiksi. Carpelanin kertomukset etenevät rakenteellisesti laajojen metaforien varassa. Muistelun metaforat laajenevat varioivan toiston ja muuntelun myötä merkitysten verkostoiksi, jotka jäsentävät kertomuksen etenemistä ja luovat koherenssia.

Tutkimustuloksena väitöskirjassa esitetään, että Carpelanin minäkerronnassa muistelu tematisoituu kielen tason toiston ja kerronnan keinojen vaihtelun kautta sekä laajempien metaforisten rakenteiden muodostuessa. Tämä korostaa muistin prosessuaalisuutta. Keskeinen piirre Carpelanin muistelevalle minäkerronnalle on vastakohtaparien välisen jännitteen rakentaminen ja uudelleen purkaminen. Tutkimusartikkeleissa nousee esiin muodon ja sisällön kategorisen eron kyseenalaistuminen: muistelun tematisoitumisessa korostuu tekstin eri tasojen vuorovaikutus. Keskeistä kohdeteoksissa on muistelevan kertojan ja menneisyyden kokijan erillisyyden purkaantuminen. Tuloksissa toistuu yhtenäisen ja fragmentaarisen muodon välinen jännite, joka havainnollistuu etenkin muistelijan koherenssipyrkimyksissä ja muistin muuntuvassa, hajanaisessa prosessissa.
Julkaisun otsikon käännösFirst Person Narrative and Reminiscing in Bo Carpelan’s Late Novels
AlkuperäiskieliSuomi
JulkaisupaikkaTampere
KustantajaTampere University
Sivumäärä228
ISBN (elektroninen)978-952-03-1912-0
ISBN (painettu)978-952-03-1911-3
TilaJulkaistu - 2021
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Julkaisusarja

NimiTampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat
Vuosikerta397
ISSN (painettu)2489-9860
ISSN (elektroninen)2490-0028

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Muisteleva minäkerronta Bo Carpelanin myöhäisromaaneissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä