Tutkimus- ja kehitysyksiköiden suorat ja epäsuorat keinot suurten yritysten strategian edistämisessä: T&K-yksiköiden systeeminen vuorovaikutus

Jonna Hjelt

Tutkimustuotos: VäitöskirjaMonograph

Abstrakti

Yritysten yleisiksi strategisiksi tavoitteiksi on määritelty pyrkimys luoda kestävää kilpailuetua, mikä tutkimus- ja kehitysyksiköiden (T&K) näkökulmasta merkitsee kykyä edistää yrityksen kannattavaa kasvua. Kannattavan kasvun on katsottu edellyttävän kilpailu- ja suorituskykyisiä resursseja sekä prosesseja, joiden avulla voidaan edistää erilaisia innovaatioita. Kyse on yritysten kyvystä uudistua ja turvata jatkuvuus vaihtelevien innovaatioiden avulla. Kun kilpailuympäristön muutokset ovat nopeita ja erilaiset toimijat monin tavoin kytköksellisiä, ovat olosuhteet haastaneet strategista ajattelua ja tehneet tapahtumien ennakoinnista ja niihin vastaamisesta kompleksista. Strategiatutkimuksissa on havaittu, että nopeasti muuttuvissa olosuhteissa T&K-yksiköt ovat hyödyntäneet dynaamisia osaamisalueita edistäessään yrityksen strategiaa. Dynaamisten osaamisalueiden avulla voidaan havaita muutoksia, tarttua mahdollisuuksiin, muokata ja muuttaa yrityksen arvoa luovaa kokonaisuutta. Yrityksen arvoa luovaan kokonaisuuteen kohdistuvat muutokset edellyttävät T&K-toiminnalta systeemistä vuorovaikutusta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, millaisen systeemisen vuorovaikutuksen keinoja T&K-yksiköt hyödyntävät edistäessään yrityksen strategiaa?

Historiallisesti on kyetty havaitsemaan, että merkittävän taloudellisen kasvun taustalla ovat olleet teknologiset edistysaskeleet, joista johdettavien teknologisten innovaatioiden etenemistä on kuvattu S-käyrällä. Suurissa yrityksissä teknologisten innovaatioiden edistämiseksi on hyvin usein perustettu T&K-yksiköitä. Ne ovat suurten yritysten tukipalvelu ja pyrkivät edistämään yrityksen strategiaa. Tässä tehtävässä niiden keskeinen tavoite on ollut tuottaa erityisesti teknologisia innovaatioita, joita edistäessään ne tasapainottavat tutkimus- ja kehitystyötään. Tasapainottamisen tarkoituksena on turvata niin yrityksen nykyhetki kuin tulevaisuus ja T&K-toiminnassa erityistä onkin pitkän aikavälin strateginen ajattelu. T&K-yksiköt eivät kuitenkaan yksin kykene luomaan innovaatioita yrityksen liiketoiminnan muokkaamiseksi ja uudistamiseksi, vaan tarvitsevat tähän systeemistä vuorovaikutusta. Kyse on siitä, että teknologisten innovaatioiden lisäksi ja näiden tukemiseksi on aiemmissa tutkimuksissa tunnistettu myös T&K-yksiköiden hyödyntämiä sosiaalisia innovaatioita yrityksen strategian edistämiseksi.

Suurten yritysten T&K-yksiköt hyödyntävät systeemistä vuorovaikutusta edistäessään yrityksen strategiaa. Kyse on T&K-yksiköiden kyvystä tavoitteellisesti hyödyntää niiden toimintaan liittyviä systeemisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksia, kuten 1) strategista ajattelua, 2) moniäänisyyttä, 3) tiedon rakenteita, 4) kehitystoimintaa ja 5) asiakasvuorovaikutusta. Nämä systeemisen vuorovaikutuksen ulottuvuudet sisältävät T&K-yksiköiden näkökulmasta kaksi erilaista osajärjestelmää, jotka ovat suoria ja epäsuoria keinoja palvella yrityksen strategiaa. Kyse on T&K-yksiköiden kyvystä näiden osajärjestelmien avulla edistää yrityksissä erilaatuisia muutoksia ja uudistumista. Osajärjestelmät kuvaavat T&K-yksiköiden systeemistä vuorovaikutusta paitsi ristiriitaisina, myös toisiaan tukevina kokonaisuuksina. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen mukaan T&K-yksiköiden hyödyntämien osajärjestelmien dialektinen prosessi edistää yrityksen strategiaa.

Aineisto on hankittu haastattelemalla 23 Suomessa sijaitsevan suuren yrityksen T&K-yksikön 26 kehitysjohtajaa. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysilla. Yritykset ovat usealta toimialalta, kuten elektroniikka-, metalli-, metsä-, kone-, lasinjalostus- ja lääketeollisuus. Analyysin tuloksena on voitu etsinnällisesti tuoda ilmi T&K-yksiköiden hyödyntämät osajärjestelmät yritysten uudistumisen ja jatkuvuuden mahdollistamiseksi. Uudistumisessa on tärkeää turvata kilpailukyky ja jatkuvuutta edistäessä suorituskyky. Yritysten kilpailukyvyn turvaamisessa T&K-yksiköt hyödyntävät systeemisen vuorovaikutuksen epäsuorien keinojen osajärjestelmää, jossa on kyse kyvystä 1) strategiseen uudistumiseen, 2) muutosjännitteiden käsittelyyn, 3) tiedon tuottamiseen, 4) soveltavaan tutkimukseen ja 5) uudistavien asiakassuhteiden hyödyntämiseen. Yritysten suorituskyvyn turvaamisessa T&K-yksiköt hyödyntävät systeemisen vuorovaikutuksen suorien keinojen osajärjestelmää, jossa on kyse kyvystä edistää 1) strategisia valintoja, 2) moniammatillista yhteistyötä, 3) tiedonhallintaa, 4) tuotekehitystä ja 5) vakiintuneiden asiakassuhteiden hyödyntämistä.
AlkuperäiskieliSuomi
JulkaisupaikkaTampere
KustantajaTampere University
ISBN (elektroninen)978-952-03-1936-6
ISBN (painettu)978-952-03-1935-9
TilaJulkaistu - 2021
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Julkaisusarja

NimiTampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat
Vuosikerta409
ISSN (painettu)2489-9860
ISSN (elektroninen)2490-0028

Siteeraa tätä